Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/4285
metadata.dc.type: masterThesis
Título : Ontology for modelling and understanding educational data and concepts-An application to Learning Analytics for Secondary project
Autor : Cueva Rueda, Rodrigo Alejandro
metadata.dc.contributor.advisor: Sancho Sansó, María Ribera
Palabras clave : INVESTIGACIÓN EN INFORMÁTICA;ONTOLOGÍA;PARADIGMA;OWL;OBDA;SEMÁNTICA;UML;LMS;DOMINIO;LINKED DATA
Fecha de publicación : 18-oct-2016
Editorial : Barcelola / Unviersidad Politécnica de Cataluña
Citación : Cueva Rueda, Rodrigo Alejandro. (2016). Ontology for modelling and understanding educational data and concepts-An application to Learning Analytics for Secondary project. (Trabajo de titulación de la Maestría en Innovación e Investigación en Informática. Especialidad: Ingeniería en Servicios). Unviersidad Politécnica de Cataluña. Barcelona. 168 p.
Resumen : El projecte Learning Analytics for Secondary (LA4S) de l'inLab FIB s'encarrega de mesurar la motivació que els estudiants tenen sobre els seus estudis, a través de traces digitals. Aquestes es generen a l'utilitzar les aplicacions web de suport a l'aprenentatge com Moodle o Blackboard, anomenats Learning Management Systems (LMS). Un problema que afronta el projecte LA4S al desenvolupar els indicadors sobre la motivació, és la inconsisténcia entre els diferents LMS dels noms dels conceptes que utilitzen en els cálculs dels indicadors. És a dir, entre quines taules, camps i registres emmagatzemen les dades necessáries. L'ontologia que proposa aquest Treball Final de Grau (TFG) és una estandaritzación dels conceptes compresos dins del domini del e-learning, i de com estan relacionats entre ells. Aquesta ontologia és un resultat genéric i aplicable a qualsevol LMS, de tal manera que les eines de Learning Analytics desenvoluparan els indicadors utilitzant els conceptes de l'ontologia. Aixiló signíca que les dades s'extrauran del LMS i seran transformades i emmagatzemades seguint la nomenclatura estándard de l'ontologia. Per validar l'ontologia, s'ha realitzat el bolcat de les dades d'un col·legi que utilitza Agora com a LMS (una versió de Moodle desenvolupada per UPCnet, organització que col·labora amb inLab) i que participa a la prova pilot de LA4S, i posteriorment s'ha implementat el mapeig de conceptes entre la ontologia i el LMS utilitzant Apache Hive.
URI : http://repositorio.educacionsuperior.gob.ec/handle/28000/4285
Aparece en las colecciones: Becarios

Ficheros en este ítem:
Fichero Descripción Tamaño Formato  
T-SENESCYT-01551.pdf1.86 MBAdobe PDFVisualizar/Abrir


Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.